نظریه مشورتی شماره ۷/۹۳/۴۴۷ مورخ ۱۳۹۳/۰۲/۲۹

شماره پرونده ۷۴۷ ـ ۱۶/۹ ـ ۹۲
سوال
اگر زوجه با استفاده از وکالت که در سند نکاحیه دارد یک بار از این وکالت استفاده کرده و با بذل ۵۰ سکه خودش را مطلقه کند و بعداً رجوع انجام شده، حال بفرمائید برای بار دوم یا بیشتر حق استفاده از این وکالت را دارد یا خیر؟
نظریه شماره ۴۴۷/۹۳/۷ ـ ۲۹/۲/۱۳۹۳
نظریه مشورتی اداره کل حقوقی قوه قضائیه
در فـرض سوال که با رجـوع، رابطـه زوجیـت به حـالت اول باز مـی‌گردد، چون موضوع وکـالت به نحو کامل محقق نشده است، بنابرایـن وکالت ضـمن عقد نکاح کمـاکان به اعتبار خود باقی است.