شرکت سهامی و ترتیب تشکیل دومین جلسه مجمع عمومی موسس جهت رسیدگی به وضع آورده‌های غیرنقدی و مزایای مطالبه شده

در جلسه دوم مجمع عمومی موسس که بر طبق ماده قبل به منظور رسیدگی به وضع آورده‌های غیر نقد و مزایای مطالبه شده تشکیل‌می‌گردد باید بیش از نصف پذیره‌نویسان هر مقدار از سهام شرکت که تعهد شده است حاضر باشند. در آگهی دعوت این جلسه باید نتیجه جلسه قبل و‌دستور جلسه دوم قید گردد.

رجوع کنید به ماده ۸۰ قانون تجارت