داده های اداری زیر در زمره داده های شخصی محسوب نمی شوند:
۱. مجوزهای اداری و مشخصات افراد مندرج در آنها
۲. مشخصات شرکت ها و موسسات سرویس دهنده، پیمانکار و همکار موسسات عمومی
۳. اطلاعات حقوق و مزایای مدیران طبق ماده ۲۹ قانون برنامه ششم توسعه اقتصادی، اجتماعی و فرهنگی
۴. اطلاعات مسافرت های خارجی مقامات و مدیران ارشد
۵. اطلاعات روی میز و محل کار که به آسانی برای ارباب رجوع قابل رویت باشد
۶. دفتر ملاقاتهای عمومی (ملاقات شونده و ملاقات کننده)
۷. مشخصات طرفین قرارداد و ناظر قرارداد، داور یا داوران مورد نظر در صورتی که طرف قرارداد موسسه عمومی باشد (با رعایت شیوه نامه انتشار و دسترسی آزاد به اطلاعات قراردادها)
۸. مشخصات اشخاص حقوقی دریافت کننده کمک یا یارانه از موسسات عمومی
۹. مشخصات خبران، هبه کنندگان، صلح و وقف کنندگان به موسسات عمومی جز در صورت مخالفت صریح آنها
۱۰. اطلاعات راجع به نحوه مدیریت وضعیت های تعارض منافع در موسسه
۱۱. نتایج امتحانات، مسابقات، انتخابات و انواع رقابت های عمومی
۱۲. مشخصات اشخاص حقوقی که علیه موسسه در مراجع قضایی شکایت کرده اند
۱۳. مشخصات ناظران، بازرسان، ارزیابان، داوران، حسابرسان و سایر اشخاص کنترل کننده از سوی موسسات عمومی
۱۴. تابعیت خارجی کلیه مدیران و کارمندان موسسات عمومی
۱۵. اطلاعات عضویت در هیأت ها، کمیسیونها، شوراها، ستادها و سایر نهادهای جمعی