ماده ۵۲ قانون آیین دادرسی مدنی

در صورتی که هریک از اصحاب دعوا، عنوان قیم یا متولی یا وصی یا مدیریت شرکت و امثال آن را داشته باشد در دادخواست باید تصریح شود.

بعدی ❭