فسخ قرارداد ارفاقی

اگر تاجر ورشکسته شرایط قرارداد ارفاقی را اجرا نکرد ممکن است برای فسخ قرارداد مزبور بر علیه او اقامه دعوی نمود.

رجوع کنید به ماده ۴۹۴ قانون تجارت