ماده ۱۷۸ قانون تجارت

هر گاه شرکت بر حسب ماده قبل محکوم به بطلان شود مطابق ماده ۱۰۱ رفتار خواهد شد.

بعدی ❭