ماده ۴۵ قانون حمایت خانواده 1391

رعایت غبطه و مصلحت کودکان و نوجوانان در کلیه تصمیمات دادگاهها و مقامات اجرائی الزامی است.

بعدی ❭