اصل ۱۲۹ قانون اساسی جمهوری اسلامی ایران

اعطای نشانهای دولتی با رئیس جمهور است.

بعدی ❭