ماده ۱۵ قانون نحوه فعالیت احزاب و گروههای سیاسی

عدم ثبت درآمدها و منابع تامین آن و مصارف و هزینه‌ها، همچنین عدم ارائه دفاتر مالی به کمیسیون احزاب و عدم مطابقت درآمدها و هزینه‌ها با قوانین و مقررات کشور حسب مورد و به تناسب، موجب اعمال مفاد بندهای ماده (۱۹) این قانون می‌شود.

بعدی ❭