تجاری نبودن پذیره‌نویسی و خرید اوراق قرضه

پذیره‌نویسی و خرید اوراق قرضه عمل تجاری نمی‌باشد.

رجوع کنید به ماده ۵۴ قانون تجارت