تکلیف عضو ناظر بر نظارت در اداره و سرعت جریان امور ورشکستگی

عضو ناظر مکلف است به نظارت در اداره امور راجعه به ورشکستگی و سرعت جریان آن است.

رجوع کنید به ماده ۴۲۸ قانون تجارت