اندوخته احتیاطی در شرکت با مسئولیت محدود

مفاد ماده ۷۸ این قانون راجع به تشکیل سرمایه احتیاطی در شرکتهای با مسئولیت محدود نیز لازم‌الرعایه است.

رجوع کنید به ماده ۱۱۳ قانون تجارت