قبول برات بی‌وعده

هر گاه برات بی‌وعده قبول شد باید فوراً پرداخته شود.

رجوع کنید به ماده ۲۴۲ قانون تجارت