تعیین نفع و ضرر شرکای شرکت

متصدیان تصفیه حساب شرکاء را نسبت به هم و سهم هر یک از شرکاء را از نفع و ضرر معین می‌کنند. رفع اختلاف در تقسیم به‌ محکمه بدایت رجوع می‌شود.

رجوع کنید به ماده ۲۱۲ قانون تجارت