جرائم این قانون از جرائم عمومی و غیرقابل گذشت محسوب می‌شود.