این قانون از تاریخ تصویب بمورد اجراء گذارده میشود و از تاریخ مذکور قانون محاسبات عمومی مصوب ۱۳۴۹/۱۰/۱۵ و ‌اصلاحات بعدی آن و کلیه قوانین و مقررات عمومی در مواردی که با این قانون مغایرت دارد ملغی است.
تبصره - آئین ‌نامه‌های اجرائی قانون محاسبات عمومی مصوب ۱۳۴۹/۱۰/۱۵ تا زمانیکه آئین ‌نامه‌های اجرائی این قانون تصویب و ابلاغ نشده‌ است جز در مواردی که با متن این قانون مغایرت دارد به قوت خود باقی است.