وزارت آموزش و پرورش موظف است اطلاعات سوابق تحصیلی را در زمان تعیین شده توسط شورا به سازمان ارایه دهد.