ماده ۶۷۷ قانون مدنی

اگر در وکالت مجانی یا با اجرت بودن آن تصریح نشده باشد محمول بر این است که با اجرت باشد.

بعدی ❭