سرقت، تخریب، معدوم کردن نوشته‌ها از اماکن غیر دولتی

مرتکبین هر یک از انواع و اقسام جرمهای مشروح در ماده فوق به حبس از سه تا شش سال محکوم خواهند گردید و اگر امانت‌دار یا مستحفظ مرتکب یکی از جرایم فوق‌الذکر شود به سه تا ده سال حبس محکوم خواهد شد.

رجوع کنید به ماده ۵۴۵ قانون مجازات اسلامی