اعمال مقررات ق.ت در مورد شرکت سهامی در رابطه با شرکت مختلط سهامی

مفاد مواد ۲۸ - ۲۹ - ۳۸ - ۳۹ - ۴۱ و ۵۰ شامل شرکتهای مختلط سهامی است.

رجوع کنید به ماده ۱۷۶ قانون تجارت