ماده ۲۰ آیین‌نامه اجرایی قانون شوراهای حل اختلاف

در مجتمع شوراها ارجاع پرونده به شعب شورا به صورت رایانه‌ای و بر حسب نوع و اهمیت دعوی یا اختلاف و میزان توانمندی شعب صورت می‌گیرد. در صورت عدم وجود سیستم رایانه‌ای، بصورت عادی انجام می‌شود.

بعدی ❭