در بیع

مبحث اول - در احکام بیع [ ماده 338 تا ماده 344 ]
مبحث دوم - در طرفین معامله [ ماده 345 تا ماده 347 ]
مبحث سوم - در مبیع [ ماده 348 تا ماده 361 ]
فقره اول - در ملکیت مبیع و ثمن [ ماده 363 تا ماده 366 ]
فقره دوم - در تسلیم [ ماده 367 تا ماده 389 ]
فقره سوم - در ضمان درک [ ماده 390 تا ماده 393 ]
فقره چهارم - در تادیه ثمن [ ماده 394 تا ماده 395 ]
سوم - در خیار شرط [ ماده 399 تا ماده 401 ]
چهارم - در خیار تأخیر ثمن [ ماده 402 تا ماده 409 ]
پنجم - در خیار رؤیت و تخلف وصف [ ماده 410 تا ماده 415 ]
ششم - در خیار غبن [ ماده 416 تا ماده 421 ]
هفتم - در خیار عیب [ ماده 422 تا ماده 437 ]
هشتم - در خیار تدلیس [ ماده 438 تا ماده 440 ]
نهم - در خیار تبعض صفقه [ ماده 441 تا ماده 443 ]
بعدی ❭