شرکت سهامی و اجازه افزایش سرمایه توسط مجمع عمومی فوق‌العاده به هیات مدیره

مجمع عمومی فوق‌العاده می‌تواند به هیات مدیره اجازه دهد که ظرف مدت معینی که نباید از پنج سال تجاوز کند سرمایه شرکت را تا‌میزان مبلغ معینی به یکی از طرق مذکور در این قانون افزایش دهد.

رجوع کنید به ماده ۱۶۲ قانون تجارت