ماده ۵۶ قانون تعزیرات حکومتی

کلیه قوانین و مقررات مغایر با این قانون با رعایت ماده(۵۲)از تاریخ اجراء متوقف می‌گردد.