لزوم گزارش عضو ناظر به دادگاه قبل از تصدیق قرارد ارفاقی

قبل از آن که محکمه در باب تصدیق قرارداد رای دهد عضو ناظر باید راپورتی که متضمن کیفیت ورشکستگی و امکان قبول قرارداد‌باشد به محکمه تقدیم نماید.

رجوع کنید به ماده ۴۸۷ قانون تجارت