ماده ۱۴ قانون گذرنامه

صدور گذرنامه عادی در ایران به عهده شهربانی کل کشورو در خارج از ایران با مامورین کنسولی کشور جمهوری اسلامی ایران یا ماموران سیاسی عهده‌دار امور کنسولی خواهد بود.مقررات مربوط به ترتیب صدور و تمدید و تجدید و اصلاح گذرنامه به موجب آیین‌نامه اجرائی این قانون تعیین خواهد شد.

بعدی ❭