ماده ۳ مکرر قانون صدور چک

چک فقط در تاریح مندرج در آن و با پس از تاریخ مذکور قابل وصول از بانک خواهد بود.

بعدی ❭