ماده ۶ آیین‌نامه اجرایی تبصره (1) ماده (5) مکرر قانون صدور چک

بانک مرکزی پس از وصول مصوبه شورا، نسبت به تعلیق محدودیت بنگاه اقتصادی به مدت یک‌سال در سامانه‌های مربوط اقدام می‌نماید.

بعدی ❭