ماده 21 آیین‌نامه میانجیگری در امور کیفری

کلیه مطالب و اظهارات طرفین در فرایند میانجیگری جنبه محرمانه دارد.