نظریه مشورتی شماره ۷/۹۲/۱۳۷۱ مورخ ۱۳۹۲/۰۷/۱۴

تاریخ: ۱۴/۷/۹۲
نظریه شماره: ۱۳۷۱/۹۲/۷
شماره پرونده: ۹۵۸-۱/۱۸۶-۹۲
سوال:
در سال جاری قانون مجازات اسلامی با اهداف عالیه و روشن مورد اصلاح و تصویب قرار گرفته ولازم­الاجرا گردیده است اما اجرای آن دربرخی موارد با ابهاماتی مواجه است لذا مستدعی است در پاسخ اعلام فرمائید.
۱- آیا مقررات این قانون در بخش تکرار جرم در مورد جرائم موضوع قانون مبارزه با مواد مخدر جاری می باشد؟ (با توجه به اینکه قانون مبارزه با مواد مخدر در مواد۶ و ۹ مقررات خاصی را در مورد تکرار بیان داشته است.)
۲- آیا مقررات این قانون دربخش تعدد جرم درمورد جرایم موضوع قانون مبارزه با مواد مخدر جاری می باشد؟
۳- در صورت مثبت بودن پاسخ سوال دوم درفرض اینکه در یک پرونده قضائی فردی به اتهام نگهداری ۱ گرم تریاک و نگهداری۲ گرم هروئین تحت تعقیب قرار گیرد نحوه تعیین مجازات به چه صورتی خواهد بود مستدعی است پاسخ به سوال سوم را به صورت تعیین مجازات دقیق اعلام فرمائید.
نظریه مشورتی:
(۱و۲)- "قانون اصلاح قانون مبارزه با مواد مخدر" مصوبه مجمع تشخیص مصلحت نظام است وطبق نظریه تفسیری شماره ۵۳۱۸ مورخ ۲۴/۷/۱۳۷۲شورای محترم نگهبان، هیچ یک از مراجع قانون گذاری حق ردّ وابطال ونقض ونسخ مصوبه مجمع تشخیص مصلحت نظام را ندارد؛ و لذا درهر مورد که حکم خاصی در قانون مذکور وجود دارد باید براساس مقررات این قانون عمل شود ودر مواردی که این قانون ساکت است مشمول عمومات قانون مجازات اسلامی۱۳۹۲است وچون درخصوص تکرار جرم مقررات خاصی در قانون اصلاح قانون مبارزه با مواد مخدر طبق مواد ۲-۵-۶-۹ این قانون درنظر گرفته شده، لذا باید مطابق این مقررات درخصوص جرائم موضوع قانون مذکور عمل شود. ولی در خصوص تعدّد جرم، با توجه به سکوت این قانون، مشمول مقررات ماده ۱۳۴ قانون مجازات اسلامی است.
۳- در فرض سوال درصورت اثبات واحراز هر دو جرم، مجازات مرتکب درخصوص نگهداری ۱گرم تریاک طبق بند ۱ماده ۵ قانون اصلاح قانون مبارزه با مواد مخدر ونگهداری ۲سانتی گرم هروئین نیز مطابق بند۱ماده ۸ قانون مذکور که با لحاظ مقررات صدر ماده ۱۳۴قانون مجازات اسلامی ۱۳۹۲حداکثر مجازات مقرر در قانون تعیین می‌شود و صرفاً مجازات اشد قابل اجراء خواهد بود.