نظریه مشورتی شماره ۷/۹۲/۲۰۸۱ مورخ ۱۳۹۲/۱۱/۰۲

مورخ: ۲/۱۱/۹۲
نظریه شماره: ۲۰۸۱/۹۲/۷
شماره پرونده: ۱۵۴۶-۱/۱۸۶-۹۲
سوال:
درخصوص اینکه آیا حبس کمتر از سه ماه ویا ۶ ماه وجود دارد یا خیر؟ اعلام فرمائید.
نظریه مشورتی:
چون بر اساس ماده ۱۹ قانون مجازات اسلامی ۹۲ یکی از مجازاتهای درجه ۸، حبس تا ۳ ماه می باشد لذا دادگاه ها در مقام تخفیف برابر ماده ۳۷ قانون یاد شده مجاز به تعیین مجازات حبس کمتر از ۳ ماه می باشند.