نظریه مشورتی شماره ۷/۹۲/۱۲۱۱ مورخ ۱۳۹۲/۰۶/۲۵

۲۵/۶/۹۲
۱۲۱۱/۹۲/۷
۸۸۹-۱/۱۸۶-۹۲
سوال:
آیا صدورقرارتعویق حکم مختص جرایم قابل گذشت است یا غیر قابل گذشت ازسویی قرار موصوف قابل اعتراض است یا قطعی می باشد.
نظریه مشورتی:
صدور قرار تعویق حکم با توجه به اطلاق ماده ۴۰ قانون مجازات اسلامی مصوب ۱/۲/۹۲ شامل کلیه جرائم تعزیری قابل گذشت وغیر قابل گذشت با رعایت شرایط مقرر در بندهای ذیل این ماده می باشد در قرار تعویق صدور حکم اعم از ساده یا مراقبتی چون قرار یا حکمی از دادگاه صادر نمی شود موجبی برای تجدیدنظرخواهی نیست.