عدم مسئولیت دلال در رابطه با ارزش یا جنس مورد معامله

دلال در خصوص ارزش یا جنس مال‌التجاره که مورد معامله بوده مسئول نیست مگر اینکه ثابت شود تقصیر از جانب او بوده.

رجوع کنید به ماده ۳۴۴ قانون تجارت