مسئولیت مدیر تصفیه در صورت عدم رعایت تشریفات تقسیم در شرکت سهامی

تخلف از ماده ۲۲۵ مدیران تصفیه را مسئول خسارات بستانکارانی قرار خواهد داد که طلب خود را دریافت نکرده‌اند.

رجوع کنید به ماده ۲۲۶ قانون تجارت