ماده ۹۱۰ قانون مدنی

هر گاه میت اولاد داشته باشد گرچه یک نفر اولاد اولاد او ارث نمیبرند.

بعدی ❭