ماده ۱۳ آیین‌نامه اجرایی قانون شوراهای حل اختلاف

شکایات، درخواست‌ها و دعاوی موضوع ماده ۹ قانون که در صلاحیت شورا است مستقیماً در شورا مطرح می‌گردد، ضابطین دادگستری مکلفند شکایات موضوع بند (ح) ماده مذکور را به شورای محل ارسال نمایند.
تبصره - شوراها می‌توانند در دعاوی و جرایم موضوع ماده ۸ قانون، بعد از صدور رای قطعی دادگاه نیز حسب درخواست طرفین، برای سازش در زمان معین، اقدام لازم را انجام دهند.

بعدی ❭