ماده ۸ آیین‌نامه اجرایی ماده (32) قانون تجارت الکترونیکی

مراکز میانی در حین فعالیت با رعایت مفاد دستورالعمل گواهی،وظایف زیر را به عهده خواهند داشت:
الف‌- بررسی صلاحیت و صدور مجوز برای دفاتر ثبت‌نام ذی ربط.
ب‌- تضمین ارایه خدمات صدور و لغو گواهیها به صورت مطمئن.
پ‌- تضمین ارایه خدمات تایید صحت گواهیها به صورت سریع و مطمئن.
ت‌- تضمین محرمانه بودن داده‌های مربوط به امضا در فرآیند ایجاد این داده‌ها برای جلوگیری از شبیه‌سازی گواهیها.
ث‌- حصول اطمینان نسبت به موارد زیر:
۱- در لحظه صدور گواهی الکترونیکی،اطلاعات مندرج در گواهیها صحیح باشند.
۲- در هنگام صدور گواهی الکترونیکی،امضاکننده مشخص‌شده در گواهی،داده‌های ایجاد و وارسی امضای الکترونیکی را دریافت نموده و داده ایجاد امضای الکترونیکی تحت کنترل انحصاری وی باشد.
۳- کلیه اطلاعات مرتبط با گواهی الکترونیکی را تا مدت زمان تعیین‌شده در دستورالعمل گواهی به صورت الکترونیکی حفظ نماید.
۴- تاریخ و ساعت صدور و لغو یک گواهی به دقت تعیین شده و قابل تشخیص باشد.
۵- عدم کپی یا ذخیره داده ایجاد امضای الکترونیکی متقاضیان را تضمین نماید.
۶- گواهی قابل دسترسی برای عموم نباشد،جز در مواردی که صاحبان گواهیها رضایت خود را اعلام کرده‌اند یا نوع گواهی انتشار عمومی را ایجاب نماید.
۷- در صورت امکان مرکز میانی و با دریافت درخواست دفتر ثبت‌نام،یک مهر زمانی به داده‌های الکترونیکی ضمیمه شود.
تبصره ۱- هر مرکز میانی موظف است فهرستی از گواهیهایی را که توسط آن مرکز صادر می‌شود با ذکر تاریخ صدور،نام صاحب گواهی و نوع گواهی تهیه و منتشر نماید.اطلاعات مزبور باید در جایگاه اینترنتی مربوط درج گردد.
تبصره ۲- مرکز میانی بر عملکرد دفاتر ثبت‌نام طرف قرارداد خود نظارت داشته و در صورت احراز تخلف طبق ضوابط با آن برخورد کرده و در صورت لزوم با رعایت تمهیدات پیش‌بینی شده در دستورالعمل گواهی نسبت به لغو مجوز دفتر ثبت‌نام متخلف اقدام خواهد نمود.

بعدی ❭