تاثیر استنکاف مضمون‌له از دریافت طلب یا امتناع از تسلیم وثیقه

استنکاف مضمون‌له از دریافت طلب یا امتناع از تسلیم وثیقه - اگر دین با وثیقه بوده - ضامن را فوراً و به خودی خود بری خواهد‌ساخت.

رجوع کنید به ماده ۴۱۰ قانون تجارت