ماده ۵۰ آیین‌نامه اجرایی قانون حمایت خانواده

نصب مجوز فعالیت و لیست تعرفه خدمات مرکز مشاوره در جاییکه در معرض دید مراجعان باشد الزامی است.

بعدی ❭