شرکت سهامی و جرم عدم رعایت مقررات راجع به حق رای سهامداران

رئیس و اعضاء هیات رییسه هر مجمع عمومی که مقررات راجع به حق رای صاحبان سهام را رعایت نکرده باشند به مجازات مذکور در‌ماده ۲۵۵ محکوم خواهند شد.

رجوع کنید به ماده ۲۵۷ قانون تجارت