ترکیب و ساختار

ماده ۲

هر یک از هیات‌های تخصصی، مرکب از حداقل پانزده نفر از قضات دیوان عدالت اداری است که به موجب ابلاغ رییس دیوان و با در نظر گرفتن تخصص و تجربه، به عضویت در این هیات‌ها تعیین می‌شوند. رییس دیوان می‌تواند حسب ضرورت، تعداد اعضاءی هیات‌ها و نیز عناوین و تعداد آن‌ها را افزایش دهد.

ماده ۳

عضویت در هر یک از هیات‌های تخصصی براساس تمایل و اولویت اعلامی توسط قضات خواهد بود و در صورت تکمیل حداقل نصاب قانونی از جهت تعداد اعضای لازم جهت تشکیل هر یک از هیات‌ها، بنا به تشخیص رییس دیوان و براساس اولویت اعلامی و همچنین تجربه و تخصص آنان در یکی از هیات‌ها منصوب می‌شوند.

ماده ۴

هر هیات تخصصی دارای رییس، نایب رییس و دبیر و منشی خواهد بود. رییس دیوان پس از مشورت با اعضای هر یک از هیات‌های تخصصی، آنها را برای مدت یکسال تعیین می‌نماید و تمدید آن برای دوره‌های بعد نیز بلامانع خواهد بود. مدیریت جلسات و نیز رعایت ترتیب مذاکرات بشرح مقررات این فصل بر عهده رییس و در غیاب وی با نایب رییس خواهد بود.

ماده ۵

تنظیم گزارش جلسات و تصمیمات هیات تخصصی برعهده دبیر هیات مذکور است و تنظیم و تدوین پیش‌نویس آراء هیات با رییس یا یکی از اعضای اکثریت با انتخاب رییس هیات خواهد بود. پیش‌نویس رای باید به امضای اکثریت رسیده و سپس پاکنویس و با امضاء رییس هیات اعلان شود.

ماده ۶

منشی یکی از کارکنان اداری بوده و زیر نظر اداره کل هیات‌ها انجام وظیفه می‌کند.

بعدی ❭