شرکت تجاری شکلی

شرکت سهامی شرکت بازرگانی محسوب می‌شود ولو این که موضوع عملیات آن امور بازرگانی نباشد.

رجوع کنید به ماده ۲ قانون تجارت