شرکت سهامی و ترتیب حضور سهامداران در مجامع عمومی

در کلیه مجامع عمومی حضور وکیل یا قائم‌مقام قانونی صاحب سهم و هم چنین حضور نماینده یا نمایندگان شخصیت حقوقی به شرط‌ارائه مدرک وکالت یا نمایندگی به منزله حضور خود صاحب سهم است.

رجوع کنید به ماده ۱۰۲ قانون تجارت