ماده 21 قانون حفاظت و بهره‌‌ برداری از جنگلها و مراتع

(منسوخه 1348/01/20)- وظائف شورای عالی جنگل عبارتست از:
الف - مطالعه و اظهارنظر درباره برنامه‌ های عملیات سالیانه سازمان جنگلبانی.
ب - بررسی طرحهای آموزشی.
ج - مطالعه و تدوین آئین‌ نامه مربوط بقوانین جنگل.
د - مطالعه و اظهارنظر نسبت بطرحهای جنگلداری که به منظور بهره‌ برداری علمی و فنی از جنگلها تهیه می‌ شود.
ه- - اظهارنظر درباره کلیه مسائلی که از طرف وزیر کشاورزی یا رئیس سازمان جنگلبانی ارجاع می‌ شود.