اقاله به هر لفظ یا فعلی واقع میشود که دلالت بر بهم زدن معامله کند.