ماده ۲۸۴ قانون مدنی

اقاله به هر لفظ یا فعلی واقع میشود که دلالت بر بهم زدن معامله کند.

بعدی ❭