تعیین مدیر تصفیه در حکم بطلان شرکت سهامی

دادگاهی که حکم بطلان شرکت را صادر می‌نماید باید ضمن حکم خود یک یا چند نفر را به عنوان مدیر تصفیه تعیین کند تا بر طبق‌مقررات این قانون انجام وظیفه نمایند.

رجوع کنید به ماده ۲۷۴ قانون تجارت