ماده ۱۶ آیین‌نامه اجرایی شیوه نگهداری اموال توقیف شده

اعتبارات لازم به منظور تامین هزینه‌های مربوط به نگهداری اموال، اشیاء ، آلات و ادوات جرم و اسناد و مدارک موضوع این آیین‌نامه همه ساله جهت درج در بودجه کل کشور از طریق معاونت راهبردی قوه قضائیه اقدام می‌شود.