صدور مجوز تبدیل شرکت‌های سهامی موجود در زمان تصویب ل.ا.ق.ت به شرکت سهامی عام

مرجع ثبت شرکت‌ها پس از وصول مدارک مذکور در ماده قبل و تطبیق مندرجات آنها با مقررات این قانون تبدیل شرکت سهامی را به‌شرکت سهامی عام ثبت و مراتب را به هزینه شرکت آگهی خواهد نمود.

رجوع کنید به ماده ۲۹۵ قانون تجارت