تاریخ توقف تاجر ورشکسته

محکمه باید در حکم خود تاریخ توقف تاجر را معین نماید و اگر در حکم معین نشد تاریخ حکم تاریخ توقف محسوب است.

رجوع کنید به ماده ۴۱۶ قانون تجارت